Ομάδες Κοινωνικών Δεξιωτήτων

Οι κοινωνικές δεξιότητες, ως η ικανότητα των ανθρώπων να συμπεριφέρονται με συγκεκριμένο και αποδεκτό από το κοινωνικό περιβάλλον τρόπο, θεωρούνται μία από τις πιο σημαντικές πτυχές της ανθρώπινης ζωής και ως αποτέλεσμα η έλλειψή τους την επηρεάζει αρνητικά.

Στόχος των ομάδων είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων που σχετίζονται με την κοινωνική αλληλεπίδραση των παιδιών. Ειδικότερα, μέσα από μια σειρά δομημένων δραστηριοτήτων, τα παιδιά ασκούν δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας, συνεργασίας, συμμόρφωσης, διεκδίκησης, επίλυσης συγκρούσεων, λήψης αποφάσεων, αυτοελέγχου, έκφρασης και διαχείρισης συναισθημάτων. Επιπλέον στόχος είναι η ανάπτυξη της λεκτικής επικοινωνίας, η αυτογνωσία, η βελτίωση της αυτοεικόνας και της αυτοεκτίμησης των παιδιών που συμμετέχουν.