Σύστημα Επικοινωνίας μέσω Ανταλλαγής Εικόνων (PECS)

Το Picture Exchange Communication System (PECS) είναι ένα σύστημα επαυξητικής και εναλλακτικής επικοινωνίας που αναπτύχθηκε και κατασκευάστηκε από την Pyramid Educational Consultants, Inc. Το PECS αναπτύχθηκε το 1985 στο πρόγραμμα Delaware Autism από τους Andy Bondy, PhD και Lori Frost, MS, CCC-SLP.

Είναι ένα πρόγραμμα που βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν ένα σύστημα επικοινωνίας που τους επιτρέπει να καλύπτουν διάφορες ανάγκες. Κατάλληλοι υποψήφιοι για το πρόγραμμα περιλαμβάνουν παιδιά που δεν μιλούν, που δεν έχουν καταληπτό λόγο ή που επικοινωνούν ελάχιστα αποτελεσματικά με τον τωρινό τρόπο επικοινωνίας τους.

H εκπαίδευση μέσα από το πρόγραμμα PECS

Είναι ένας τύπος Επαυξητικής και Εναλλακτικής Επικοινωνίας που χρησιμοποιεί οπτικά σύμβολα για να διδάξει τον μαθητή να επικοινωνεί με γονείς, φροντιστές, δασκάλους και συνομηλίκους. Ο στόχος είναι να διδαχθεί η σκόπιμη, λειτουργική επικοινωνία και να επιτραπεί στους χρήστες να επικοινωνήσουν τις επιθυμίες και τις ανάγκες τους.

 

Οι έξι φάσεις του συστήματος επικοινωνίας ανταλλαγής εικόνων είναι:


PECS ΦΑΣΗ I: Πώς να επικοινωνήσετε. 
PECS ΦΑΣΗ II: Απόσταση και επιμονή. 
PECS ΦΑΣΗ III: Διάκριση εικόνας. 
PECS ΦΑΣΗ IV: Δομή πρότασης. 
PECS ΦΑΣΗ V: Απάντηση σε ερωτήσεις. 
PECS ΦΑΣΗ VI: Σχολιασμός.